YAMAHA CARB / PUMP PARTS HP YEAR
CARBURETOR KITS
PER
ENGINE
 2 1984-88
18-7293
1
 3 198-02
18-7765
1
 F4
FOUR
STROKE
1999-03
18-7736
1
6
1984-96
18-7765
1
8
1984-96
18-7765
1
9.9
1987-94
18-7769
1
15
1985-92
18-7769
1
F9.9/F15
4 STROKE
1998-04
18-7738
1
20
1986-97
18-7739
1
25
1984-87
18-7770
1
25
1988-04
18-7739
1
C25
1990-97
18-7770
1
30
1984-86
18-7770
1
C30
1990-92
18-7770
1
C30
1993-97
18-7737
1
40
1984-88
18-7767
3
40
1989-04
18-7768
3
C40
1990-94
18-7740
1
C40
1995-98
18-7741
1
 C40  1997-02  18-7768  3
P40
1998
 18-7768
3
E48
1995-00
18-7290
KIT WILL REBUILD 2 CARBS
2
 50  1984-88 18-7767 3
50
1989-04
 18-7768
3
C50
1998-01
 18-7768
3
P50
1991 96
  18-7768  3
 C55  1990-95 18-7290
KIT WILL REBUILD 2 CARBS
2
C60
1996-01
18-7766
3
P60
1991
18-7766
3
E60
1995-00
18-7766
3
70
1984-92
18-7766
3
C70
2000-01
18-7766
3
C75
1994-96
18-7291
3
C75
1998-99
18-7742
3
E75
1995-00
18-7291
3
C80
1997
18-7742
3
F80
4 STROKE
1999-02
18-7743
4
C85
1989-96
18-7291
3
90
1993-97
18-7291
3
F100
4 STROKE
1999--02
18-7743
4
115
1990-91
18-7744
1
150
1985-86 18-7747 1
150 1990-91 18-7759 1
150 1996-01 18-7756
1 
D150
1997-98
18-7756
1
L150
1996-01
18-7756
1
P150
1996-99
18-7756
1
V150
2000-01
18-7756
1
175
1985-86
18-7747
1
175
1990-91
18-7759
1
 175 
1996-01 18-7756 1
P175
1996-99
18-7756
1
V175
2000
18-7756
1
200
1985-86
18-7747
1
200
1990-91
18-7759
1
200
1996-99
18-7756
1
L200
1996-99
18-7756
1
P200
1991-92
18-7759
1
 P200  1996-99  18-7756  1
 225 2.6L
 1996-99  18-7756  1
 225 3.1L
 1990-96  18-7772  1
 250 3.1L
 1990-96  18-7772  1
 V6 EXCEL
 1987-89  18-7759  1
       
Float Chamber Gasket 18-0713 
FLOAT CHAMBER GASKET
REPLACES 68V-14984-00
FITS F115, LF115 00-10
F200,LF200 02-10
F225, LF225 02-10
 
GASKT-FLT CHMBR YM66K-14984-00
 18-0711
FLOAT CHAMBER GASKET
66K-14984-00
FITS DX150 99-05, LX150 99.01,
LZ150 00-05, PX 150 1999, VX150 00-04,
 VZ 150 00-10, Z150 00-05, VZ175 01-10,
Z175 01-05, LX200 99-01, LZ200 00-10,
 SX200 99-05, V200 1999, VX200 00-05,
 VZ200 01-09, Z200 00-10, L225 1999,
 LX225 00-03, S225 1999, SX225 00-03,
V225 1999, VX225 00-04, VZ225 03-09,
LX250 00-03, LZ250 03-05, S250 1999,
SX250 00-03, VX250 02-04, VZ300 04-09, Z300 04-06
 


FLOAT CHAMBER GASKET
63P-14984-00
FITS F150TLR 04-10 F150TXR 04-10 LF150TXR 04-10
   Float Chamber Gasket 18-0713
18-0713
FLOAT CHAMBER GASKET
6P2-14984-00
FITS F225 07-09, F250 05-10, LF250 05-10
 

GASKT-FLT CHMBR YM6AW-14984-00
 18-0714
FLOAT CHAMBER GASKET
6AW-14984-00
FITS F300 07-09, LF300 07-09, F350 07-10, LF350 07-10
  Float Chamber Gasket 18-0715

 18-0715
FLOAT CHAMBER GASKET
65L-14984-00
FITS V200, 1998, L225 97-98, S225 97-98, V225 1998, L250 97-98, S250 97-98
 
     YAMAHA  FUEL PUMP
DIAPHRAGM KITS
 
 MODEL  YEAR  DIAPHRAGM KIT
 3 1988-90
18-7833
4
1984-90
18-7834
5
1984-85
18-7834
6
1986-90
18-7833
8
1984-90
18-7833
9.9
1984-90
18-7797
15-
1984-90 18-7797
 25  1984-87  18-7798
 25  1988-89  18-7837
CV25
1990
18-7798
25
1990
18-7837
30
1984-85
18-7798
CV30
1990
18-7798
40
1984-90
18-7798
50
1984-90
18-7798
 55  1990 18-7798
70
1984-90
18-7798
85
1990
18-7798
90
1984-90
18-7798
115
1984-90
18-7799
130
1988-90
18-7799
150
1984-90
18-7799
PRO150H
1987
18-7798
175
1984-90
18-7799
200
1984-90
18-7799
225
1990
18-7799
250
1990
18-7799
V6 SPECIAL
1984-85
18-7799
V6 EXCEL
1987-89
18-7799
     
     
     
     
     
     
     
     

Yamaha Fuel Pump Assembly-Fuel Pump - Sierra

 
18-7334

FUEL PUMP
REPLACES 692-24410-00-00
663-244410-00-00
 6A0-24410-00-00
Yamaha Fuel Pump Assembly-Fuel Pump - Sierra
 18-7349
FUEL PUMP
REPLACES
 • YAMAHA 6E5-24410-03-00
 • YAMAHA 6E5-24410-10-00
 • YAMAHA 6E5-24410-04-00
 • YAMAHA 6E5-24410-02-00
 • YAMAHA 6E5-24410-01-00
 • YAMAHA 6E5-24410-00-00
Fits: 2-stroke 115-300hp(1984-2004)
Yamaha Outboard Fuel Pump Kits and Diaphragms
 18-7787
FUEL PUMP KIT
FOR 40-90HP

 18-7788
FUEL PUMP KIT
FOR V-6, V-8ELECTRIC FUEL PUMP 
YAMAHA 68V-13907-00, 68V-13907-03

FITS F115 ( 2000-2004),

LF 115 (2000-2011)

 18-7341
CLICK FOR MORE INFO


Sierra 18-7341 Electric Fuel Pump Yamaha #66K-13907-00
The Sierra electric fuel pump fits Yamaha Models:
DX1150 (1999-01), LX150 (1999-01), PX150 (1999), SX150 (1999-01), VX150 (2000-01)
LX200 (1999-01), SX200 (1999-01), V200 (1999), VX200 (2000-01)
LX225 (2000-01), SX225 (2000-01), V225 (1999), VX225 (2000-01)

LX250 (2000-01), SX250 (2000-01)


 
18-7342
CLICK FOR MORE INFO

Sierra 18-7342 Electric Fuel Pump Yamaha #68F-13907-00, 01

Sierra electric fuel pump fits Yamaha models:

LZ150 (2000-05), VZ150 (2000-12), Z150 (2000-05)

VZ175 (2001-12), Z175 (2001-05)

LZ200 (2000-12), VZ200 (2001-04), Z200 (2000-12)

Replaces Yamaha #68F-13907-00 & 68F-13907-01.18-7343
CLICK FOR MORE INFOSierra 18-7343 Electric Fuel Pump Yamaha #60V-13907-00

Sierra electric fuel pump fits Yamaha Models:

VZ200 (2005-09)

VZ225 (2003-09)

LZ250 (2003-05), VZ250 (2003-09), Z250 (2003-05)

LZ300 (2004-06), VZ300 (2004-09), Z300 (2004-06)

Replaces Yamaha #60V-13907-00
61N-14392-00, 6L2-14392-00 ,YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7049 6G1-14546-00, 6G1-14546-01, ,YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7054 6E5-14546-00, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7055
61N-14392-00, 6L2-14392-00 ,YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7049 6G1-14546-00, 6G1-14546-01, ,YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7054 6E5-14546-00, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7055

$21.22

$16.99

$10.69

$8.92

$15.89

$11.99

6H3-14590-00, 6H3-14590-01 YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7056 18-7342 Electric Fuel Pump Yamaha #68F-13907-00, 01 18-7759 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6K7-W0093-09-00
6H3-14590-00, 6H3-14590-01 YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7056 18-7342 Electric Fuel Pump Yamaha #68F-13907-00, 01 18-7759 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6K7-W0093-09-00

$21.69

$16.99

$569.29

$465.99

$154.00

$137.06

18-79952 VST KIT-YAMAHA 66K-13915-00, 66K-14984-00 676-14985-01, YAMAHA CARB FLOAT 18-7392. 6E5-14385-01, YAMAHA CARB FLOAT 18-7068
18-79952 VST KIT-YAMAHA 66K-13915-00, 66K-14984-00 676-14985-01, YAMAHA CARB FLOAT 18-7392. 6E5-14385-01, YAMAHA CARB FLOAT 18-7068

$78.49

$55.95

$21.19

$14.95

$44.69

$34.24

6E5-14385-02, YAMAHA CARB FLOAT 18-7069 6E7-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7393. 18 7738 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 66M-W0093-01-00
6E5-14385-02, YAMAHA CARB FLOAT 18-7069 6E7-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7393. 18 7738 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 66M-W0093-01-00

$26.99

$19.99

$22.25

$15.64

$47.99

$42.71

18-0710 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 68V-14984-00 18-0711 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 66K-14984-00 18-0712 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 63P-14984-00
18-0710 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 68V-14984-00 18-0711 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 66K-14984-00 18-0712 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 63P-14984-00

$21.49

$19.12

$21.99

$19.57

$19.49

$17.34

18-0713 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 6P2-14984-00 18-0714 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 6AW-14984-00 18-0715 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 65L-14984-00
18-0713 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 6P2-14984-00 18-0714 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 6AW-14984-00 18-0715 FLOAT CHAMBER GASKET YAMAHA 65L-14984-00

$21.49

$19.12

$24.99

$22.24

$27.49

$24.46

18-7002 CARB REPAIR KIT YAMAHA, 18-7290 CARB REPAIR KIT YAMAHA, MERCURY, REBUILDS 2 CARBS 18-7293 YAMAHA CARB REPAIR KIT
18-7002 CARB REPAIR KIT YAMAHA, 18-7290 CARB REPAIR KIT YAMAHA, MERCURY, REBUILDS 2 CARBS 18-7293 YAMAHA CARB REPAIR KIT

$34.99

$31.14

$134.00

$119.26

$31.49

18-7334 FUEL PUMP YAMAHA 692-24410-00-002 STROKE FITS 40-90HP 18-7340 FUEL PUMP YAMAHA 68V-13907-00, 68V-13907-03 18-7341 Electric Fuel Pump Yamaha #66K-13907-00
18-7334 FUEL PUMP YAMAHA 692-24410-00-002 STROKE FITS 40-90HP 18-7340 FUEL PUMP YAMAHA 68V-13907-00, 68V-13907-03 18-7341 Electric Fuel Pump Yamaha #66K-13907-00

$44.99

$40.04

$295.99

$239.99

$551.49

$449.99

18-7343 Electric Fuel Pump Yamaha #60V-13907-00 18-7349 FUEL PUMP YAMAHA 2 STROKE 115- 300HP 18-7655 Oxygen Sensor - Sierra YAMAHA YAMAHA 67H8592A0100
18-7343 Electric Fuel Pump Yamaha #60V-13907-00 18-7349 FUEL PUMP YAMAHA 2 STROKE 115- 300HP 18-7655 Oxygen Sensor - Sierra YAMAHA YAMAHA 67H8592A0100

$736.69

$599.99

$43.49

$38.70

$434.99

$409.98

18-7656 Oxygen Sensor Sierra YAMAHA 68F8592A0000 18-7736 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 67D-W0093-00-00 18-7739 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6L2-W0093-00-00
18-7656 Oxygen Sensor Sierra YAMAHA 68F8592A0000 18-7736 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 67D-W0093-00-00 18-7739 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6L2-W0093-00-00

$368.99

$349.54

$65.99

$58.73

$36.99

$32.92

18-7740 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6E9-W0093-02-00 18-7741 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6HO-W0093-00-00 18-7742 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6H0-W0039-00-00
18-7740 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6E9-W0093-02-00 18-7741 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6HO-W0093-00-00 18-7742 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6H0-W0039-00-00

$56.49

$50.27

$73.49

$65.40

$31.49

$28.02

18-7743 CARB REPAIR KIT MERC 804346T1 YAMAHA 67F-W0093-00-00 18-7744 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6N6-W0093-02-00 18-7747 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6G5-W0093-08-00
18-7743 CARB REPAIR KIT MERC 804346T1 YAMAHA 67F-W0093-00-00 18-7744 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6N6-W0093-02-00 18-7747 CARB REPAIR KIT (YAMAHA) 6G5-W0093-08-00

$109.00

$82.99

$109.00

$96.91

$129.00

$114.81

18-7756 CARB KIT YAMAHA 64D-W0093-00-00 18-7765 CARBURETOR KIT YAMAHA 6G1-W0093-00-00 18-7766 CARB.REP.KIT YAMAHA6H3-W0093-02-00
18-7756 CARB KIT YAMAHA 64D-W0093-00-00 18-7765 CARBURETOR KIT YAMAHA 6G1-W0093-00-00 18-7766 CARB.REP.KIT YAMAHA6H3-W0093-02-00

$58.99

$52.50

$35.99

$32.03

$34.99

$31.14

18-7767 CARBURETOR KIT YAMAHA 6H4-W0093-01-00 18-7768 YAMAHA CARB. KIT 6H4-W0093-04-00 18-7769 CARBURETOR KIT YAMAHA 6E7-W0093-04-00
18-7767 CARBURETOR KIT YAMAHA 6H4-W0093-01-00 18-7768 YAMAHA CARB. KIT 6H4-W0093-04-00 18-7769 CARBURETOR KIT YAMAHA 6E7-W0093-04-00

$29.99

$26.69

$49.99

$37.49

$23.99

$21.35

18-7770 CARBURETOR KIT YAMAHA 689-W0093-02-00 18-7772 CARB REPAIR KIT YAMAHA 61A-W0093-01-00 18-7787 YAMAHA FUEL PUMP KIT    55-2500
18-7770 CARBURETOR KIT YAMAHA 689-W0093-02-00 18-7772 CARB REPAIR KIT YAMAHA 61A-W0093-01-00 18-7787 YAMAHA FUEL PUMP KIT 55-2500

$31.49

$28.02

$31.99

$28.47

$7.99

$7.11

18-7788 Yamaha Fuel Pump Kit FOR V-4 AND V-6 ENGINES 18-7797 YAMAHA FUEL PUMP DIAPHRAM KIT 18-7955 FILTER ELEMENT-FUEL 10M YAMAHA 68F-24563-10-00
18-7788 Yamaha Fuel Pump Kit FOR V-4 AND V-6 ENGINES 18-7797 YAMAHA FUEL PUMP DIAPHRAM KIT 18-7955 FILTER ELEMENT-FUEL 10M YAMAHA 68F-24563-10-00

$9.69

$8.62

$18.49

$13.97

$24.99

$15.99

18-79900 VST FUEL FILTER-YAMAHA #66K-13915-00-00 18-79901 VST FUEL FILTER-YAMAHA # 65L-13915-00-00
18-79900 VST FUEL FILTER-YAMAHA #66K-13915-00-00 18-79901 VST FUEL FILTER-YAMAHA # 65L-13915-00-00 18-79902 VST FUEL FILTER-YAMAHA #63P-13915-00-00

$72.09

$41.89

$114.72

$74.75

$57.86

$34.99

18-79903 VST FUEL FILTER-YAMAHA #68V-13915-00-00 18-79907 VST FUEL FILTER-YAMAHA 60V-24251-01-00
18-79903 VST FUEL FILTER-YAMAHA #68V-13915-00-00 18-79905 FILTER-10M YAMAHA # 69J-24501-10-00 18-79907 VST FUEL FILTER-YAMAHA 60V-24251-01-00

$47.36

$28.99

$36.07

$21.69

$82.99

$64.99

18-79910 FUEL FILTER ASSY, YAMAHA 61N-24560-10 18-79950 VST KIT-YAMAHA 63P-13915-00, 69J-24501-10, 18-79950 VST KIT-YAMAHA 63P-13915-00, 69J-24501-10, 63P-14984-0
18-79910 FUEL FILTER ASSY, YAMAHA 61N-24560-10 18-79950 VST KIT-YAMAHA 63P-13915-00, 69J-24501-10, 18-79950 VST KIT-YAMAHA 63P-13915-00, 69J-24501-10, 63P-14984-0

$30.99

$22.99

$56.99

$37.95

$99.99

$66.99

18-79953 VST KIT-YAMAHA 68F-13915-00, 66K-14984-00 18-79970 FUEL FILTER YAMAHA 6BG-13915-00 18-79972 Fuel Filter Yamaha 67F-14371-01 Element
18-79953 VST KIT-YAMAHA 68F-13915-00, 66K-14984-00 18-79970 FUEL FILTER YAMAHA 6BG-13915-00 18-79972 Fuel Filter Yamaha 67F-14371-01 Element

$61.49

$43.98

$86.49

$65.99

$14.99

$10.99

18-79973 Fuel Filter Yamaha 6G5-13915-00 18-79977 Fuel Filter Yamaha 6L5-24251-00 626-14390-90, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7079
18-79973 Fuel Filter Yamaha 6G5-13915-00 18-79977 Fuel Filter Yamaha 6L5-24251-00 626-14390-90, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7079

$63.39

$43.99

$7.49

$6.99

$24.69

$17.75

63V-14985-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7064 647-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7065 648-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7066
63V-14985-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7064 647-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7065 648-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7066

$40.99

$28.99

$11.69

$8.96

$17.79

$13.99

693-14590-00, 692-14590-01, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7060 6E8-14390-12, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7073 6G1-14985-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7067
693-14590-00, 692-14590-01, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7060 6E8-14390-12, YAMAHA NEEDLE VALVE 18-7073 6G1-14985-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7067

$25.89

$18.59

$16.49

$11.98

$17.89

$13.75

6L2-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7063 FUEL PUMP DIAPHRAGM KIT
6L2-14385-00, YAMAHA CARB FLOAT 18-7063 FUEL PUMP DIAPHRAGM KITWebsite Builder